ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
rabbim allah-i öğreniyorum
Rabbim Allah Allahın İsimleri Allah'a Tanrı Demek
Zati Sıfatları Subuti Sıfatları Allah Sevgisi

Rabbim Allah

Allahü teâlâ vardır ve birdir. Bir sözünün, lügatta (sözlükte) iki çeşit manâsı vardır. Birincisi, sayı bakımından, ikinin yarısı olup, sayıların evvelidir. Diğeri, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. İşte Allahü teâlâ sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani zâtında ve sıfatlarında hiçbir şekilde Ona ortak yoktur. Bütün mahlûkatın zât ve sıfatları, kendilerini yaratanın zât ve sıfatlarına benzemediği gibi, yaratanın zât ve sıfatları da yaratıklardan hiçbirinin zât ve sıfatlarına benzemez.

Bütün mahlûkatın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın yüksek zâtının hakîkatını hiçbir kimse bilemez ve bundan bahsetmek şirktir. Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münezzehdir, berîdir. Zâtını akla, hayâle getirmek câiz (dinimizce olumlu) değildir. Ancak, Kur'ân-ı kerîmde beyân buyurulan sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, uluhiyyetini (yaratıcılığını) bunlarla tasdik (kalb ile inanmak) ve ikrâr (dil ile söylemektir) etmelidir. Bütün sıfatları ve isimleri ezelîdir, ebedîdir. Zâtı, hiç bir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetden de münezzehdir. Yanî önde, arkada, sağda, solda, üstte, altta değildir. Onun için ancak "Hâzır ve nâzırdır (gözeten)" söylenebilir.

Allahdan başka hiçbir şey yok idi. Herşey sonradan yaratıldı. Bütün mahlukatın bir yaratanı (var edeni, meydana getireni) vardır.
- Her varlığı, O yaratmıştır. Bu yaratan birdir.
- Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur.
- O, hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur.
- Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Yok olmaz.
- Onun hep var olması lâzımdır. O, yok olamaz.
- Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur.
- Ona muhtaç olmıyan hiçbirşey yoktur.
- Herşeyi var eden, her vârı her an varlıkta durduran O dur.
- O, madde değildir. Cism değildir. Bir yerde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur. Ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz.
- O deyince, akla hayâle gelen herşey, O değildir. O, bunlara benzemez. Bunlar (akla ve hayala getirilen herşey) hep Onun mahlûklarıdır.
- O, mahlûkları gibi değildir. Akla, vehme, hayâle gelen herşeyi, O yaratmaktadır.
- Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur.
- Her varlık, Arşın altındadır. Arş (bütün kainat) ise, Onun kudreti, kuvveti altındadır.
- O, Arşın üstündedir. Fakat bu, Arş Onu taşıyor demek değildir.
- Arş, Onun lutfu ve kudreti ile vardır.
- O, ezelde, sonsuz öncelerde nasıl ise, şimdi hep öyledir.
- Arşı yaratmadan önce nasıl idi ise, ebedî sonsuz geleceklerde de, hep öyledir. Onda değişiklik olmaz.
- Onun sıfatları (halleri) vardır. (Sıfat-ı sübûtiyye)si sekizdir: Hayat (dirilik-zindelik), ilim (bilmek), semi (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetici olmak), irâde (dilemek), kelâm (söyleyici olmak), tekvîn (yaratıcı-yoktan var edici-meydana getirici). Bu sıfatlarında da, hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak, kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur.
- Hiçbir mahlûkuna benzemez ise de, bu dünyada, Onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve âhırette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da, anlaşılamadan (keyfiyetsiz) görülecektir.

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer