Hakîkat Ltd. Şti. Yayınları No: 1

 
 

 
 

FÂİDELİ BİLGİLER

 

Birinci Kısm

FÂİDELİ BİLGİLER

Ahmed Cevdet Paşa

 

İkinci Kısm

MUHTELİF BİLGİLER

İlm Hey’etimizce Hâzırlanmışdır

 

... Baskı

 

GİRİŞ - GERİDÖN

 

Fâideli Bilgiler(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.

I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır

II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezheb imâmı hakkında kısa bilgi verilmekdedir. Din adamı nasıl olmalıdır; Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden anlatılmakdadır. Îmânda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak îzâh edilmekdedir.

III. kısımda, (Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma) kitâbı vardır. Birkaç dinde reformcunun bozuk düşüncelerine cevâb verilmekdedir. Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet fırkalarının insanın yapdığı iş ve kaza-kader konusunda görüşleri; îmân yalnız inanmak mıdır, Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; İslâm dîninin kadına verdiği değer anlatılmakda, dinde reform yapmak istiyenlere cevâb verilmekdedir.

Konu başlıklarına İçindekiler  - Fihrist sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

 Bu kitap 480 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

 

HAKÎKAT KİTÂBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fâtih - İSTANBUL

2001