Hakīkat Ltd.Şti.Yayınları

   

Birinci Kżsm

   

 

İkinci Kżsm

 

   
   

 

Üēüncü Kżsm

 

   
   

  İndeks - Mektūbat

 

  

 

TAM İLMİHĀL

SE’ĀDET-İ EBEDİYYE

 

Hāzırlayan

M. Sıddık Gümüş

 

80. Baskı

 

  GİRİŞ - GERŻDÖN

 

 

(Tam İlmihāl-Se’ādet-i Ebediyye) kitābının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islām ālimi Seyyid Abdülhakīm-i Arvāsī hazretlerinin kıymetli oğlu Ahmed Mekkī Efendi, kısa ve vecīz sözleri ile aēıklamışdır.

Se’ādet-i Ebediyye kitābı üē kısımdan meydāna gelmişdir:

I. kısımda; İslām dīnine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikādı, İslām dinine iftirā edenlere cevāblar, Kur'ān-ı kerīm ve tefsīrler, kur'ān-ı kerīmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemāzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemāz ile ilgili bütün husūslar, kaza nemāzları, Cum’a ve bayram nemāzları, Zekāt, Ramezān Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemīn ve Yemīn Keffāreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac, Mübārek Geceler, Hicrī ve Mīlādī Senelerin birbirine ēevrilmeleri, Selāmlaşmak, Muhammed aleyhisselāmın hayātı, ahlākı, anne, baba ve dedelerinin mü’min oluşu, Sübhāne Rabbīke āyeti hakkında bilgiler... yer almakdadır.

II. kısımda; Īmān, Akl, Kaza-Kader, Tefsīr ve Hadīs kitābları, Hadīs ālimleri, Allahü teālānın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmām-ı A’zam hazretleri, Vehhābīlere Ehl-i Sünnetin cevābı, Evliyā rūhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurūfīlik, Sosyalizm ve Sosyāl adālet, İslāmiyyetde nikāh, Talāk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halāl ve Harāmlar, İsrāf ve Fāiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannī, Cin hakkında bilgi, Bir Müslimān babanın kızına nasīhatları, Mu’cīze, kerāmet, firāset, istidrāc ... gibi konular yer almakdadır.

III. kısımda, İslāmiyyetde kesb ve ticāret, Bey’ ve Şirā’, Alış-verişde muhayyerlik, Bātıl, Fāsid ve Mekrūh Satışlar, Ticārette adālet ve ihtikār, dinini kayırmak, ihsān, Banka ve Fāiz, Şirketler, Cezālar, Ölüm ve Ölüme Hāzırlık, Meyyite Hizmetler, Ferāiz, Meyyit iēin İskāt ... gibi konular yer almakdadır.

Ayrıca konular arasında, İmām-ı Rabbānī hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sūm hazretlerinin (MEKTŪBĀT) kitāblarından ēeşitli mektūblar vardır.

Son bölümde (1020) zātın hāl tercemesi yer almakdadır. Fihrist bölümünde zātlar, kitāblar, mevzū'lar fihristleri vardır.

Bine yakın eserden uzun bir zemānda hāzırlanan bu nādīde eserde; insanı se’ādete kavuşduracak bütün husūslar yer almakdadır.

 

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

   

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001